Administratieve vereenvoudiging is een absolute must. Onderzoek en onderwijstaken moeten primeren en administratie voor professoren en medewerkers moet tot een minimum beperkt worden. Dit vereist een herdenken van de organisatie en van de taakverdeling tussen vakgroepen en ondersteunende administratieve structuren. Wij zijn voorstander van gespecialiseerde servicediensten in de faculteiten.

Daarnaast willen wij ook blijven inzetten op het implementeren van duurzaamheid in de bedrijfscultuur.

We mikken daarbij op talentontwikkeling, duurzame werkrelaties met alle UGent-medewerkers, innovatieve werkmethodes en efficiënt gebruik van infrastructuur.

Rector, vicerector en bestuursploeg gaan voor een bedrijfscultuur waarbinnen ethische principes, vertrouwen en openheid centraal staan met aandacht voor leading examples, servant leadership en good practices. Er wordt een open bedrijfscultuur geïnstalleerd waarbij integriteit, vertrouwen, transparantie en overleg centraal staan. Wederzijds respect, tolerantie en open dialoog zijn de sleutels om polarisatie te voorkomen en harmonieus samen te leven.

Hinderpalen voor de genderbalans en diversiteit worden aangepakt en waar nodig doorbroken door bewuste maatregelen voor meer gelijkheid.

Problemen moeten gesignaleerd kunnen worden zonder te stigmatiseren, en elke vorm van ongewenst of wangedrag moet doortastend worden aangepakt.